دسته ها
خانه / کتابخانه / آیین نامه ها / شرایط عمومی پیمان : ماده ۳۰ و ماده ۳۱ و ماده ۳۲

شرایط عمومی پیمان : ماده ۳۰ و ماده ۳۱ و ماده ۳۲

ماده ۳۰ . تغییر مدت پیمان

الف ) در صورت وقوع هر یک از موارد زیر که موجب افزایش مدت اجرای کار شود ، پیمانکار می تواند درخواست تمدید مدت پیمان را بنماید . پیمانکار درخواست تمدید مدت پیمان را با ارائه محاسبات و دلایل توجیهی ، به مهندس مشاور تسلیم می کند و مهندس مشاور پس از بررسی وتایید ، مراتب را برای اتخاذ تصمیم به کارفرما گزارش می کند و سپسص نتیجه تصمیم کارفرما را به پیمانکار ابلاغ می نماید .

۱ ) در صورتی که طبق بندهای ” الف ” و ” ج ” ماده ۲۹ ، مبلغ پیمان تغییر کند .

۲ ) هر گاه به دستور کارفرما یا مهندس مشاور ، نقشه های اجرایی یا مشخصات فنی تغییر اساسی کند .

۳ ) هر گاه کارفرما در تحویل کارگاه ، ابلاغ دستور کارها یا نقشه ها و تحویل مصالحی که تهیه آنها به عهده اوست ، تاخیر کند . تاخیر در ابلاغ دستور کارها و نقشه ها به شرطی مشمول این بند است که پیمانکار با توجه به برنامه زمانی تفضیلی ، آنها را از مهندس مشاور درخواست کرده باشد .

۴ ) اگر در تحویل مصالحی که فروش آنها لزوما باید با حواله کارفرما صورت گیرد تاخیر ایجاد شود ، به شرطی که پیمانکار با توجه به برنامه زمانی تفصیلی برای تهیه آنها بموقع اقدام کرده باشد .

۵ ) در موارد حوادث قهری و همچنین در موارد مربوط به کشف اشیای عتیقه و آثار تاریخی که در مواد ۲۶ و ۴۳ پیش بینی شده است .

۶ ) هر گاه محدودیت برای ورود مصالح و تجهیزات طبق بند ” د ” ماده ۲۰ پیش آید .

۷ ) در صورتی که کار طبق ماده ۴۹ به حالت تعلیق درآید .

۸ ) در صورتی که قوانین و مقررات جدیدی وضع شود که در تغییر مدت اجرای کار موثر باشد .

۹ ) هر گاه کارفرما نتواند تعهدات مالی خود را در موعدهای درج شده در اسناد و مدارک پیمان انجام دهد .

۱۰ ) موارد دیگری که به تشخیص کارفرما خارج از قصور پیمانکار باشد .

ب ) اگر وقوع برخی از موارد درج شده در بند ” الف ” ، موجب کاهش مدت پیمان شود ، مهندس مشاور با کسب نظر پیمانکار ، کاهش مدت پیمان را تعیین می کند و مراتب را برای اتخاذ تصمیم به کارفرما گزارش می نماید ، و سپس نتیجه تصمیم کارفرما را به پیمانکار ابلاغ می کند .

ج ) در پایان مدت اولیه پیمان یا هر تمدید مدت پیمان ، اگر کار به اتمام نرسیده باشد ، مهندس مشاور با کسب نظر پیمانکار و با توجه به موارد تعیین شده در بند ” الف ” ، علل تاخیر کار را بررسی می کند و میزان مدت مجاز و غیر مجاز آن را با توافق پیمانکار تعیین می نماید و نتیجه را به کارفرما گزارش می کند ، و سپس نظر کارفرما را در مورد میزان مجاز یا غیر مجاز تاخیر کار به پیمانکار اعلام می کند و معادل مدت تاخیر مجاز ، مدت پیمان را تمدید می نماید .

د ) در اجرای مفاد این ماده برای تمدید مدت پیمان ، تاخیرهای همزمان ناشی از عوامل مختلف درج شده در بند الف ، فقط یک بار محاسبه می شود .

ه ) در اجرای مفاد این ماده ، اگر پیمانکار با مهندس مشاور توافق نداشته باشد یا نسبت به تصمیم کارفرما معترض باشد ، طبق نظر کارفرما عمل می شود و پیمانکار می تواند بر اساس ماده ۵۳ برای حل مسئله اقدام نماید .

ماده ۳۱ . مدریت اجرا

کارفرما می تواند قسمتی از اختیارات خود را به شخص حقوقی ، که مدیر طرح نامیده می شود ، واگذار کند . کارفرما مدیر طرح را با تعیین حدود اختیارات واگذار شده به پیمانکار معرفی می نماید . تمام تصمیمگیریهای مدیر طرح در چارچوب اختیارات واگذار شده ، در حکم تصمیم کارفرما می باشد .

۳۲ . نظارت بر اجرای کار

الف ) عملیات اجرایی پیمانکار ، همیشه باید زیر نظر و با اطلاع مهندس مشاور انجام شود . نظارتی که طرف کارفرما و مهندس مشاور در اجرای کارها به عمل می آید ، به هیچ روی ، از میزان مسئولیت پیمانکار نمی کاهد .

نظارت مستقیم بر کار پیمانکار ، در محدوده کارگاه و در موارد خواص ( برای ساخت قطعات و تجهیزات ) در خارج از کارگاه انجام می شود . در هر حال ، پیمانکار باید گزارش پیشرفت اقدامهایی را که در خارج از کارگاه به منظور انجام تعهدات پیمان انجام می دهد ، به مهندس مشاور تسلیم کند .

ب ) مهندس مشاور ، تنها مرجع فنی پیمانکار برای اجرای موضوع پیمان از سوی کارفرماست .

هرگونه تغییرات ، اظهار نظرهای فنی و اصلاحات مورد نظر پیمانکاران ، سازندگان و بازرسان فنی ، پس از هماهنگی با مهندس مشاور انجام می گیرد و توسط وی به پیمانکار ابلاغ می شود . مواردی که مهندس مشاور ، موظف به کسب مجوز از کارفرما ، برای انجام وظایف نظارت است ، در اسناد و مدارک پیمان تعیین شده است .

ج ) مهندس مشاور به منظور اطمینان از صحت اجرای کار ، اقدام به آزمایش مصالح یا کارهای انجام یافته می کند . هزینه انجام آزمایشها بر عهده کارفرماست ، مگر آنکه در اسناد و مدارک پیمان ترتیب دیگری هم پیش بینی شده باشد . هر گاه نتایج این آزمایشها با آنچه که در مدارک فنی تعیین شده است تطبیق نکند ، پیمانکار متعهد است که مصالح و کارها را طبق دستور مهندس مشاور اصلاح کند . هزینه انجام این اصلاحات به عهده پیمانکار است ، مگر آنکه نقص موجود مربوط به مدارک فنی باشد .

پیمانکار موظف است برای نمونه برداری از مصالح یا انجام هر نوع آزمایش ، تعداد لازم کارگر به صورت موردی و موقت ، به طور رایگان در اختیار مهندس مشاور بگذارد .

د ) در صورتی که مهندس مشاور مواردی از عدم رعایت مشخصات فنی ، نقشه ها و دیگر مدارک فنی پیمان را در اجرای کارها مشاهده کند ، با ارسال اختاریه ای ، اصلاح کارهای معیوب را در مدت مناسبی که با توجه به حجم و نوع کار تعیین می نماید از پیمانکار می خواهد . اگر پس از پایان مهلت تعیین شده ، پیمانکار نسبت به اصلاح کارها اقدام نکند ، کافرما می تواند خودش کارهای معیوب را اصلاح کند و هزینه های مربوط را به اضافه ۱۵ درصد ، از مطالبات پیمانکار کسر کند . در صورتی که عدم توجه به اخطار مهندس مشاور برای اصلاح هر کار معیوب از سوی پیمانکار تکرار شود ، کارفرما می تواند پیمان را طبق ماده ۴۶ فسخ نماید .

ه ) کارفرما در مدت اجرای پیمان ، هر موقع که لازم بداند ، توسط نمایندگان خود ، عملیات پیمانکار را بازرسی می کند . پیمانکار موظف است که هر نوع اطلاعات و مدارکی را که مورد نیاز باشد ، در اختیار نمایندگان کارفرما بگذارد و تسهیلات لازم را برای انجام این بازرسیها فراهم سازد .

و ) اگر کارفرما در طول مدت پیمان ، تصمیم به تغییر مهندس مشاور بگیرد ، این تصمیم باید دست کم یک ماه پیشتر به اطلاع پیمانکار برسد . پیمانکار و مهندس مشاور ، موظف هستند که تکلیف آزمایشهای ناتمام ، صورتجلسه های در دست اقدام و صورت کارکردهای در حال رسیدگی را روشن کنند . در صورتی که مهندس مشاور به شرح پیشگفته عمل نکند ، کارفرما مستقیما به جای مهندس مشاور تکلیف کارهای ناتمام را روشن می کند و هزینه های مربوط به این اقدام را به حساب بدهی مهندس مشاور منظور می نماید .

اگر در زمان اعلام کارفرما مبنی بر تغییر مهندس مشاور ، بخشهایی از کار توسط پیمانکار در حال اجرا باشد که اتمام آن بخش منجر به صدور تاییدیه های مهندس مشاور شده و این امر موکول به زمان پس از تغییر مهندس مشاور شود ، این گونه موارد ، باید در طول یک هفته از تاریخ اعلام کارفرما ، از سوی پیمانکار به کارفرما منعکس شود ، تا کارفرما ترتیب لازم را برای عدم انقطاع آن بخش از کار پیمانکار و صدور به موقع تاییدیه بدهد .

کارفرما مهندس مشاور جدید را به پیمانکار معرفی می کند و اختیارات او را طبق آنچه که برای مهندس مشاور قبلی تعیین شده بود ، تنفیذ یا تغییرات مربوط را به پیمانکار ابلاغ می نماید و از آن پس ، تصمیمها و دستورهای مهندس مشاور جدید در چارچوب پیمان ، برای پیمانکار لازم الاجراست .

درباره مدیر سایت

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*